699 37 19 31
info@portsexperience.com

Condicions generals de venda

1. Regulació jurídica aplicable
La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril).

2. Persones amb mobilitat reduïda
Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència detallista aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques.

D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona, la mobilitat de la qual, per participar en el viatge, es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, en què la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. Inscripció al viatge
L’acte de inscripció al viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 40% del import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d’un altre import. El import restant s’haurà d’abonar com a màxim 15 dies abans de la sortida del viatge. En el supòsit de no abonar el import restant en l’anterior termini previst (o, de ser diferent, en el qual s’estableixi en el pressupost o publicitat del viatge en concret), s’entendrà que el client desisteix del viatge interessat, meritant les despeses exposades en la condició 6 (desistiment per part del client).

4. Modificació del viatge per part de l’organitzador
Quan l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client al més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació, s’entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

5. Condició contractual
La realització d’alguns dels viatges organitzats per PORTS EXPERIENCE, pot estar condicionada a la inscripció d’un determinat nombre de persones. L’agència informarà abans de la seva contractació si el viatge en qüestió està o no subjecte a la inscripció d’un determinat nombre de persones. En el cas que no es formi aquest grup, l’agència pot cancel·lar el viatge sense dret de indemnització per al client sempre que ho comuniqui en un termini màxim de 3 dies naturals abans de la data prevista pel seu inici.

6. Desistiment per part del client
Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà de indemnitzar a l’agència de viatges amb l’abonament de les despeses de gestió de l’agència venedora, d’import 50 € per persona en cas de viatges a mida, o de 30 € per persona en cas de paquets publicitats per PORTS EXPERIENCE, les despeses d’anul·lació justificades (ocasionades als diferents proveïdors turístics-majoristes, companyies aèries, etc.) i una penalització consistent:

5% del import total del viatge si l’anul·lació es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies naturals anteriors a la data de inici del viatge

15% del import total del viatge si l’anul·lació es produeix entre els 3 i 10 dies naturals anteriors a la data de inici del viatge

25%  del import total del viatge si l’anul·lació es produeix  dintre de les 48h anteriors a la data de inici del viatge

100% del import total del viatge si no es presenta el dia previst per a la sortida del viatge

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l’anul·lació en cas de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) es repercutiran sobre el client sempre que en el contracte s’hi hagi deixat constància.

Les assegurances de viatge, cancel·lació i els bitllets d’avió (en el cas que siguin contractats a través de l’agència) no seran reemborsables.

7. Preu del viatge
El preu del viatge inclou el impost sobre el valor afegit quan és aplicable i s’entén vigent durant la temporada que se indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els d’aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge.

Assegurances de viatge i de cobertura de despeses de cancel·lació: Si el paquet turístic no inclou assegurança de viatge i / o cancel·lació, es recomana al client que se informi de les seves cobertures abans de la contractació, la qual sempre recomanem.

Tots els paquets turístics de Ports Experience inclouen assegurança d’accidents per a les activitats realitzades directament. En cas de voler ampliar les cobertures, preguem es posin en contacte.

L’agència és aliena a les resolucions que la companyia asseguradora determini sobre les incidències o sinistres declarats per part del viatger i no té responsabilitat per aquestes respostes. La tramitació de la reclamació davant l’asseguradora correspon exclusivament al client, quedant totalment al marge d’aquest procés l’agència.

8. Establiments d’allotjament
El contingut i la qualitat dels serveis prestats per establiments d’allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En el supòsit que aquesta classificació no existeixi, la descripció i les característiques pròpies de l’establiment quedaran expressades en el contracte.

9. Equipatges
L’agència de viatges no es responsabilitza de les incidències relacionades amb els equipatges i efectes personals dels seus clients. El seu transport és per compte i risc del viatger.

Es recomana a tots els clients que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels seus equipatges.

Els establiments d’allotjament turístic, d’acord amb la normativa específica, seran responsables de qualsevol incident relacionat amb l’equipatge i objectes personals que esdevingui durant el període d’allotjament als mateixos.

En quant al transport aeri, marítim o fluvial, són d’aplicació les condicions de les companyies transportadores, essent el bitllet de passatge l’únic contracte vinculant entre les citades companyies i el passatger. En el supòsit de patir algun retard, pèrdua o dany en el seu equipatge, el client haurà de presentar immediatament (abans de sortir de l’aeroport o port), l’oportuna reclamació davant la companyia de transports.

10. Altres serveis
Per norma general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, tret que se indiqui d’una altra forma, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, en aquests menjars no se inclouen les begudes.

Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.

11. Documentació
El client té l’obligació de portar sempre el document nacional de identitat i també, en cas que s’exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.

L’agència té el deure d’informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeix el lloc de destinació del viatge per a l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (excepte en cas d’un altre acord amb l’agència) com les conseqüències derivades de no portar o del fet que no siguin vàlids.

Els clients estrangers s’han d’assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d’entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències del seu incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en casos de matrimonis separats o divorciats) o pel tutor.

12. Cessió de la reserva
El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l’agència amb 15 dies d’antelació a la data de inici del viatge i que això no estigui expressament prohibit pels prestadors dels diferents serveis. Hi ha proveïdors que poden sol·licitar despeses de gestió elevades per la cessió de la reserva, de manera que, abans de procedir a la mateixa, consulteu aquestes despeses amb l’agència de viatges. Així mateix, l’agència percebrà un import de 20 € de despeses de gestió per cada cessió de reserva.

El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, i ambdós respondran solidàriament davant l’agència de viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió.

13. Estat de salut del client
Pel tipus d’activitats i viatges que organitzem, en els quals és imprescindible tenir un bon nivell de forma física i un estat de salut òptim, el client es compromet a indicar a l’agència qualsevol incidència relativa al seu estat de salut i forma física, així com si segueix algun tractament mèdic, tenint l’agència la potestat de rebutjar el client si considera que el servei contractat no és adequat al seu estat de salut o pot impedir el seguiment normal del viatge.

En el supòsit que el client no adverteixi de l’anterior a l’agència, i durant el viatge succeeixi qualsevol incidència que posi en perill la salut del client o el normal seguiment del grup, aquest pot fer abandonar el viatge al client a càrrec seu i sense dret a reemborsament dels serveis que encara no s’hagin utilitzat.

14. Responsabilitat
L’agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l’execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d’aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible), per un fet que ni l’agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer. A tall d’exemple, l’agència no assumeix cap responsabilitat per lesions, pèrdues de serveis, robatoris, etc. derivades de conductes com terrorisme, vagues, restriccions governamentals, o qualsevol altra circumstància de força major.

El client queda obligat a comunicar a l’agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment o defecte en l’execució del contracte que hagi comprovat in situ. Tanmateix i de forma inmediata ha de comunicar per escrit al proveïdor final del servei de l’anomenat incompliment o defecte.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l’alteració del itinerari o la substitució de serveis estiguin justificats per circumstàncies de força major, per salvaguardar la seguretat dels viatgers, per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infrastructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l’agència.

L’agència no assumeix cap responsabilitat derivada de la contractació a proveïdors externs de qualsevol servei (com bitllets de transport aeri, allotjaments, transfers, etc.) que formi part del viatge dels clients però que no hagi estat contractat per la nostra agència. Per tant, no assumeix cap responsabilitat per pèrdues de serveis derivats de retards, cancel·lacions, canvis en els transports, allotjaments i / o qualsevol altre servei no contractat directament per la nostra agència.

En cas de incidència en els seus vols (tant si el transport aeri ha estat contractat per l’agència o directament pel client), es recomana al client que sol·liciti abans de sortir de l’aeroport, el corresponent certificat conforme el vol ha estat endarrerit / cancel·lat / etc. i que reflecteixi l’hora en què finalment ha partit i l’hora en què finalment ha arribat el client a destí. Tot això, a fi que el client pugui reclamar responsabilitats a la companyia aèria quan la incidència no es tracti d’un supòsit de força major per a l’aerolínia.

15. Reclamacions
En cas que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora o l’agència venedora, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge, disposaran del termini d’un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per a l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.

Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.

S’informa al consumidor que la nostra agència NO està adherida al Sistema Arbitral de Consum (JACC), per poder resoldre conflictes de consum entre client i proveïdor.

En cas que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en què va finalitzar o hauria d’haver finalitzat el viatge.

16. Garantia
L’Agència de Viatges disposa de la garantia per insolvència establerta per als viatges combinats en l’Article 252.10-11-12 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya formalitzada a través de la pòlissa de caució 82611415 amb la companyia asseguradora AXA Seguros que cobreix, en cas d’insolvència de l’Agència de Viatges, el reemborsament efectiu dels pagaments efectuats pels viatgers contractants d’un viatge combinat que haguessin hagut d’efectuar en la mesura que no s’haguessin realitzat els serveis corresponents fins a la finalització del viatge contractat i, si el transport estigués inclòs en el viatge combinat contractat, de les despeses de repatriació, i de les despeses d’allotjament previ a la mateixa.

Procediment a realitzar per l’assegurat (client): posar-se amb contacte amb la companyia d’assegurances AXA Seguros en el plaç màxim de 7 dies des de l’aparició de la incidència o sinistre amb dret a cobertura  mitjançant:

• Telèfons: 902013345 – 9111119544
• Per email al departament de sinistres a l’adreça : aperturas.empresas@axa.es
• Presentant-se personalment a qualsevol de les oficines d’AXA Seguros

17. Tractament de dades de caràcter personal
Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d’entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de PORTS EXPERIENCE, que compleix les mesures de seguretat necessàries per garantir la total seguretat de les dades. En compliment de la normativa, el titular de les dades pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió (oblit), de portabilitat, limitació i oposició que reconeix el Reglament Europeu (GDPR) i la Llei Orgànica de protecció de dades (LOPD), posant-se en contacte amb PORTS EXPERIENCE al telèfon 699371931 o per correu electrònic a l’adreça info@portsexperience.com

L’agència queda facultada per utilitzar les dades durant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis.

18. Vigència
Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data 12 de juny del 2018 i tenen una vigència indefinida mentre no siguin modificades per l’agència.

DADES DE CONTACTE

PORTS EXPERIENCE
+34 699 37 19 31

ALBERT
BAIJET TORRENTS

Agent de viatges

NIF: 35043630W

info@portsexperience.com
https://www.portsexperience.com

© 2019 Ports Experience