699 37 19 31
info@portsexperience.com

Tractament de dades de caràcter personal

En compliment amb el que disposa:

• El Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

• La Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

L’informem que totes les dades personals que pugui facilitar-nos en aquest lloc web (portsexperience.com) seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal i li oferim la següent informació:

INFORMACIÓ BÀSICA

 

 

Categoria de dades

Dades de contacte i de caràcter identificatiu i altres dades que vostè ens proporcioni

Finalitat

Respondre a les peticions d’informació i de reserves dels productes oferts en aquest lloc web i l’enviament de documentació, contractes o informació comercial relacionats amb les nostres activitats.

Per a això s’utilitzaran els mitjans que vostè ens propocioni com ara correus electrònics, adreces postals, telèfons de contacte o d’altres facilitats.

Legitimació

El consentiment és la base legitimadora per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat del tracte comercial en relació amb les nostres activitats comercials.

Destinataris

No cedirem les dades que ens facilita a cap tercer sense el seu previ consentiment.

Drets

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió (oblit), de portabilitat, limitació i oposició posant-se en contacte  per correu electrònic a l’adreça info@portsexperience.com

Procedència

Només tractem les dades personals que vostè ens faciliti

Informació addicional

Informació detallada en el següent apartat

 

INFORMACIÓ DETALLADA

a) Dades personals que tractem:

Tractem les dades personals que vostè ens proporcioni en aquest lloc web a través dels formularis de contacte i reserva.

Les dades demanades són de caràcter identificatiu i de contacte, com el nom, cognoms, DNI/NIE/NIF/passaport, telèfon i correu electrònic.

b) Finalitat

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de respondre a les seves consultes i reserves dels serveis oferts en aquest lloc web per mitjà dels formularis de contacte i amb la prèvia acceptació del seu consentiment.

Remissió de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis, o dels nostres col·laboradors i proveïdors amb els que s’hagi arribat a algun acord de promoció.

c) Els seus drets

 • Dret a l’accés: vostè té dret que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:
  • Els fins del tractament
  • Les categories de dades que es tracti
  • El termini o criteris de conservació
  • L’exercici dels drets de rectificació o supressió de les dades personals i de la limitació o oposició al tractament
  • El dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de control
  • Les dades no s’obtenen de la persona interessada: informació de la font de procedència
  • Hi hagi una comunicació de dades: els destinataris o categories de destinataris, inclosos els internacionals
  • Hi hagi una transferència internacional de dades: informació de les garanties adequades de protecció de dades
  • S’elaborin perfils: informació significativa sobre la lògica aplicada i la importància i conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat
 • Dret de rectificació: vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades que fossin incorrectes o incompletes
 • Dret de supressió (oblit) quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
  • El tractament sigui il·lícit
  • L’interessat hagi retirat el seu consentiment
  • Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats
  • Les dades s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació (e-comerce)
  • L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
  • Les dades han de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable
 • Dret a la portabilitat: tindrà dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:
  • El consentiment de l’interessat per a fins específics
  • L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat
 • Dret a la limitació del tractament: vostè té dret que el Responsable marqui les seves dades amb la finalitat de limitar el tractament quan:
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades
  • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
  • L’interessat s’ha oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del Responsable prevalen sobre els de l’interessat
  • El responsable ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per al reconeixement, exercici o defensa d’un dret en un procediment judicial
 • Dret d’oposició: vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzades per un Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:
  • Màrqueting directe
  • Elaboració de perfils
  • Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen
  • Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic
 • Vostè podrà exercir els seus drets o revocar el consentiment donat en la present Política en qualsevol moment dirigint-se a XXXXXXXXXXX a l’adreça XXXXXXXXXXXX o bé mitjançant correu electrónic en la següent adreça: info@portsexperience.com
 • També tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi rebut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

d) Destinataris de les seves dades personals

Nosaltres no cedim les seves dades personals a cap tercer, ni els transferim internacionalment si no és amb la seva prèvia autorització. Excepte per obligació legal.

e) Conservació de les seves dades personals

 • Conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a tramitar la seva sol·licitud i en tot cas pel temps que resulti necessari per poder complir qualsevol obligació legal que es derivi del tractament dels mateixos
 • També es conservaran mentre hi hagi un interès comú de comunicacións comercials respecte als nostres productes i serveis
 • Transcorregut aquest termini, les seves dades seran suprimits amb les mesures de seguretat adequades

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, marcant les caselles corresponents i amb l’entrada de dades, en els camps marcats amb una estrella (obligatoris) en el formulari de contacte o de reserva, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades en aquest lloc web són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

MESURES DE SEGURETAT

L’Empresa en qualitat de responsable i encarregat del tractament de dades personals, adopta les mesures de seguretat físiques, tecnològiques i / o administratives que són necessàries per a garantir els atributs d’integritat, autenticitat i fiabilitat de les dades personals. D’acord amb la classificació de les dades personals que tractem, implementa les mesures de seguretat, per tal d’evitar l’adulteració, pèrdua, fuga, consulta, ús o accés no autoritzat o fraudulent.

© 2019 Ports Experience